Sean Payton explains preseason game expectations

Sean Payton explains preseason game expectations