Zurik: Toxic gas, soil found around two orphan wells in 'Left for Dead' probe

Zurik: Toxic gas, soil found around two orphan wells in 'Left for Dead' probe