Gov. Edwards heads to Washington to discuss criminal justice reform

Gov. Edwards heads to Washington to discuss criminal justice reform