Metairie students hit the 'Sean Payton'

Metairie students hit the 'Sean Payton'