Terrytown resident evacuates to Orange Beach

Terrytown resident evacuates to Orange Beach